CSR To School > จังหวัดยะลา


3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านบูเก๊ะจือฆา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะล...

3BB จังหวัดยะลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุ...

3BB  จังหวัดยะลา   ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi   ในโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี  ”  ให้แก่โรงเรียน ศกร...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านสันติ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวั...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi  ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านพงยือไร ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จัง...

3BB  จังหวัดยะลา   ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi   ในโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี”  ให้แก่โรงเรียนบ้านเบญญา&n...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi  ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมี ผู...

3BB จังหวัดยะลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านวังใหม่   โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อ...

3BB จังหวัดยะลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง  โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให...

3BB จังหวัดยะลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนสังวาลย์วิท 5  โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ค...