CSR To School > จังหวัดพังงา

โรงเรียนเกาะเคี่ยม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 3BB พังงา ได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School "Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษา และในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหาร 3BB พังงา ได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว VDSL30Mb/10Mb. พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านกะไหล จ.พังงา ซึ่งมี ผอ.นิกรณ์ โยมเนียน เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนเกาะเคี่ยม เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนประมาณ 84  คน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา