CSR To School > จังหวัดพังงา

โรงเรียนบ้านปากถัก

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 3BB พังงา ได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School "Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband  Internet เพื่อการศึกษาและในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหาร 3BB จ.พังงา  ได้ทำการมอบ Broadband Internet ความเร็ว VDSL 30Mb./10Mb. พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านปากถัก  ซึ่งมี อาจารย์วีรธรรม เหลืองมณีจรัส เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนบ้านปากถัก เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนประมาณ 190 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ท่านา  อ.กะปง จ.พังงา