3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ

3BB อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ณ ร้านอาหารครัวต่วนโภชนา เบตง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับตัวแทนขาย โดยมีคุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัด และทีมงานได้ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ด้านการขาย ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมกิจกรรมมอบของรางวัล และของที่ระลึก ในโอกาสนี้ตัวแทนขายได้กล่าวขอบคุณ 3BB ที่ได้จัดการสัมมนาครั้งนี้ และจะนำความรู้ทักษะด้านการขายไปใช้เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไป