3BB Agent News & Activity

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสัมมนาย่อยตัวแทนขายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยสำหรับตัวแทนขาย( Agent ) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยอดขายผ่านตัวแทนขาย รวมทั้งเป็นโอกาสให้มีการทบทวนขั้นตอนและวิธีการขายให้กับตัวแทนที่เข้ามาร่วมสัมมนา และเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึ้นเพื่อ 3BB จะได้ช่วยเหลือและสนับสนุนตัวแทนขายโดย 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขายขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดในวันที่ 29 ส.ค.60 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 14 ก.ย.60 ที่ห้องประชุม 3BB ชั้น 3 อาคารชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งในการจัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยครั้งนี้ได้มีตัวแทนขายตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 31 ราย