3BB News & Activity

3BB สุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม Knock Door และออกบูธแนะนำบริการ

 เมื่อวันที่ 4-6 ส.ค. 2560  3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Knock Door และออกบูธบริเวณตลาด โดยได้จัดกิจกรรม Knock Door ในพื้นที่ซอยศรีสวัสดิ์ อ.ไชยา  หมู่บ้านธารทิพย์, ห้วยตอและสวนสาธารณะ  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และออกบูธบริเวณตลาดน้ำวันอาทิตย์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSLและ FTTx  ในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย  รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ