3BB News & Activity

3BB ภาคตะวันออกได้ให้การสนับสนุนการเป็นวิทยากรในหัวข้อ ความรู้เรื่องเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การใช้และซ่อมบำรุงอุปกรณ์เบื้องต้น

3BB ภาคตะวันออก ได้ให้การสนับสนุนการเป็น วิทยากรโดย เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อ ความรู้เรื่องเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การใช้และซ่อมบำรุงอุปกรณ์เบื้องต้น ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิต ประจำปี 2560 ของ มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ใน วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะครูในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี