News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

พื้นที่ NEW NODE โรงเรียนสายน้ำผึ้ง บ้านปีซัค และเจาะตีเม๊าะ เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวและกิจกรรม


พร้อมเยี่ยมตัวแทนขาย 3BB จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์

ภายในงานมีการแจกใบปลิว ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งอินเทอร์เน็ต

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในพื้นที่ ต.บางสวรรค์และต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย