News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

มีลูกค้าให้ความสนใจ สอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการ รวมถึงข้อมูลอื่นๆของ 3BB อีกด้วย

จัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติแจกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายใน 3BB Shop

ข่าวและกิจกรรม


เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายในพื้นที่ที่เปิดให้บริการ

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ 3BB Fiber ในพื้นที่

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ ที่เปิดให้บริการแก่ลูกค้า และบริเวณใกล้เคียง

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง